Kolay Mutabakat

Kolay Mutabakat Nasıl Yapılır

Most Online Kolay Mutabakat sistemi ile,

Most Kolay Mutabakat ile BA/BS mutabakatları artık kabusunuz olmayacak!
Most Mutabakat, sadece Ba/Bs Yönetim sistemi değildir. BA/BS Mutabakatlarınızı ve Cari Mutabakatlarınızı online olarak yapabilir, tek tuşla mail veya portal üzerinden müşterilerinizin mutabakatlarını yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Üstelik Online Ba-Bs mutabakatlarınız artık hiç olmadığı kadar kolay.
İster excel ile istersenizde kullandığınız muhasebe programı üzerinden anında mutabakat verilerini alarak anında mutabakatlarınızı oluşturabilirsiniz.

Hemen denemeye başlamak için;

www.mostmutabakat.com


Ba / Bs FORMLARI İLE BİLDİRİM

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki

-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)

ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının
Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Kolay Mutabakat